Obchodní podmínky

Podmínky používání webových stránek

 

1. DEFINICE
1.1. Provozovatelem se rozumí Barbora McHardy, IČO: 08615900, DIČ: CZ9059182715, se sídlem Krkonošská 195/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice. Podnikatel je zapsán v rejstříku MÚ Jablonec nad Nisou (dále jen „Provozovatel“).
1.2. Webem se rozumí webové stránky na doméně www.pantheraleo.cz provozované a vlastněné Provozovatelem (dále jen „Web“).
1.3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která navštíví Web Provozovatele (dále jen „Uživatel“). V případě, že bude uživatelem právnická osoba, použijí se ustanovení těchto podmínek obdobně.
1.4. Podmínkami se rozumí podmínky používání tohoto Webu (dále jen „Podmínky“).

 

2. ZÁKLADNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Účelem tohoto Webu je poskytovat informace a informace o výrobcích, které Provozovatel na trhu nabízí. Informace uveřejněné na tomto Webu nemají povahu podnětu, návrhu nebo výzvy k uzavření kupní či jakékoli jiné smlouvy.
2.2. Veškeré informace obsažené na Webu jsou pouze informativní a obecné povahy, a mohou být ze strany Provozovatele měněny a upravovány bez předchozího upozornění. Aktuální stav Podmínek bude umístěn vždy na tomto Webu.
2.3. Tento Web, včetně jeho jednotlivých součástí požívá právní ochrany v oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví a dalších navazujících právních předpisů.
2.4. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uděleného ze strany Provozovatele s Webem a jeho obsahem jakkoli nakládat v rozporu s jeho účelem, zejména jej kopírovat, upravovat, reprodukovat či jinak využívat ke komerčním a veřejným účelům.
2.5. Při užívání Webu nesmí Uživatel žádným způsobem narušovat bezpečnost, celistvost a provoz Webu.
2.6. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a správnost informací obsažených na tomto Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou připojením na Web, jeho prohlížením, nefunkčností či jeho nedostupností z příčiny vzniklé na straně Provozovatele či přičiněním třetích stran.
2.7. Provozovatel dále neodpovídá za obsah webových stránek navštívených Uživatelem prostřednictvím hypertextového odkazu umístěného na Webu Provozovatele. Pokud Uživatel navštíví webovou stránku prostřednictvím odkazu, měl by se seznámit s příslušnými podmínkami provozování takového webu.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě registrace se Uživatel může přihlašovat do svého uživatelského účtu a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
3.2. Při registraci na Webu a při objednávání zboží je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.
3.3. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
3.4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající pro něj z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).
3.5. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4.2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek a vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto Webu budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
4.3. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.
4.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem 01.01.2020, a
mohou být měněny pouze ze strany Provozovatele či s jejím písemným svolením.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. DEFINICE
1.1. Podnikatelem se rozumí Barbora McHardy, IČO: 08615900, se sídlem Krkonošská 195/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice. Podnikatel je zapsán v rejstříku MÚ Jablonec nad Nisou (dále jen „Podnikatel“).
1.2. Kontaktními údaji Podnikatele jsou emailová adresa: hello@onyxfox.cz (dále jen „Email“) a telefonní číslo: +420 777 881 675 (dále jen „Telefonní kontakt“).
1.3. Webem se rozumí webové stránky na doméně www.pantheraleo.cz provozované a vlastněné Podnikatelem (dále jen „Web“), na kterém je provozován internetový obchod Podnikatele (dále jen „Internetový obchod“).
1.4. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba spotřebitel, která uzavírá kupní smlouvu s Podnikatelem mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen „Zákazník“). Za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“).
1.5. Zákazník a Podnikatel budou společně v těchto Obchodních podmínkách označováni jako Smluvní strany.
1.6. Obchodními podmínkami se rozumí všeobecné obchodní podmínky Podnikatele vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), které platí pro nákup Zákazníkem Spotřebitelem v Internetovém obchodě Podnikatele (dále jen „Obchodní podmínky“).
1.7. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Podnikatelem a Zákazníkem v souladu s podmínkami specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „kupní smlouva“).

 

2. ZÁKLADNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Podnikatele a Zákazníka/ Spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na tomto Webu.
2.2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na vzájemná práva a povinnosti mezi Podnikatelem a zákazníkem, který je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
2.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané Smluvními stranami. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
2.4. Podnikatel je oprávněn Obchodní podmínky doplňovat a měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou platné Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Aktuální stav Obchodních podmínek bude umístěn vždy na tomto Webu.

 

3. INFORMACE O ZBOŽÍ A KUPNÍ CENA
3.1. Označení zboží s fotografiemi zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden na Webu Internetového obchodu.
3.2. Kupní cena zboží je uvedena včetně veškerých daní. Kupní cena neobsahuje náklady za přepravu a dodání zboží Zákazníkovi.
3.3. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu Internetového obchodu.

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1. Zákazník může nákupy v Internetovém obchodě provádět na základě registrace na tomto Webu nebo bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.
4.2. Podrobnosti o založení a funkci uživatelského účtu jsou obsaženy v čl. 3 v sekci „Podmínky používání webových stránek“, uvedených výše. Informace týkající se ochrany osobních údajů při registraci a užívání uživatelského účtu jsou obsaženy v sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“ umístěných na tomto Webu.

 

5. KUPNÍ SMLOUVA
5.1. Prezentace zboží na Webu Internetového obchodu je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
5.2. Pro uzavření kupní smlouvy je nutné odeslání objednávky ze strany Zákazníka a přijetí této objednávky ze strany Podnikatele.
5.3. Objednávku lze provést prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje informace o zboží, které si Zákazník objednává, o počtu kusů objednávaného zboží, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o způsobu doručení zboží a základní identifikaci Zákazníka.
5.4. Objednávku lze provést následujícími způsoby:
5.4.1. prostřednictvím uživatelského účtu, provedl-li Zákazník předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo
5.4.2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace Zákazníka.
5.5. Při zadávání objednávky Zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.
5.6. Zákazník provede závaznou objednávku vybraného zboží prostřednictvím kliknutí na tlačítko „ODESLAT objednávku“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a potvrzení Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.
5.7. Odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.
5.8. Podnikatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její obdržení Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu emailu Zákazníka uvedenou v objednávce.
5.9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky ze strany Podnikatele na email Zákazníka.
5.10. Nelze-li objednávce Zákazníka vyhovět v celém rozsahu, zašle Podnikatel Zákazníkovi návrh na změnu, případně zrušení objednávky. Návrh na změnu objednávky se považuje za nový návrh kupní smlouvy. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena až v okamžiku akceptace změny objednávky ze strany Zákazníka.
5.11. Zákazník může svoji objednávku zrušit až do okamžiku, než je Zákazníkovi doručeno přijetí objednávky Podnikatelem dle čl. 5.9. Objednávku lze v této lhůtě zrušit buď přes Telefonní kontakt: +420 777 881 675 nebo Emailem: hello@onyxfox.cz .
5.12. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Podnikateli závazek odevzdat zboží Zákazníkovi a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a Zákazníkovi vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Podnikateli kupní cenu.
5.13. Převzetím zboží přechází na Zákazníka vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupní cena za zboží může být Zákazníkem uhrazena následujícími způsoby:
6.1.1. platba předem na účet – bezhotovostně převodem na účet Podnikatele, č.ú. 212473280/0300, vedený u Poštovní spořitelny, Československá obchodní banka a.s. (dále jen „Účet Podnikatele“), a to do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy dle čl. 5.9. Obchodních podmínek;
6.1.2. platba dobírkou – dobírkou v hotovosti či bezhotovostně platební kartou na adrese určené Zákazníkem v objednávce, a to v okamžiku převzetí zboží Zákazníkem. 6.1.3. pro zákazníky ze Slovenské republiky: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený v eurech č. 1516620029/3030, IBAN: CZ05 3030 0000 0015 1662 0029, BIC:AIRACZPP, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího v eurech“).
6.2. Úhrada kupní ceny dobírkou dle čl. 6.1.2. Obchodních podmínek je zpoplatněna částkou ve výši 75,- Kč, kterou Zákazník zaplatí při převzetí zboží současně s úhradou kupní ceny.
6.3. Při úhradě kupní ceny dle čl. 6.1.2 Obchodních podmínek je Zákazník povinen při platbě uvést i variabilní symbol určený Podnikatelem v konkrétní objednávce.
6.4. Úhrada kupní ceny dle čl. 6.1. Obchodních podmínek je podmínkou předání zboží.
6.5. Součástí kupní ceny nejsou náklady za přepravu a dodání zboží dle čl. 7. Obchodních podmínek. Náklady na dodání zboží dle čl. 7. Obchodních podmínek je Zákazník povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.
6.6. Nebude-li zboží Zákazníkem včas vyzvednuto, bude vráceno zpět Podnikateli.
6.7. Podnikatel po úhradě kupní ceny vystaví Zákazníkovi daňový doklad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podnikatel není plátcem DPH.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

7.2. Je-li Podnikatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

 

7.3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

7.4. Zboží bude dodáno do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle čl. 5.9. Obchodních podmínek, nejedná-li se o zboží, které je upravováno dle individuálních požadavků Zákazníka. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem dle čl. 6.1.2., bude zboží zákazníkovi dodáno do 10 dnů od obdržení platby na Účet Podnikatele, nejedná-li se o zboží, které je upravováno dle individuálních požadavků Zákazníka.

 

7.5. Zvolí-li Zákazník při vyplňování a odeslání objednávky způsob odběru zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 (dále jen „Přepravce“), bude mu zboží doručeno na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. O doručení bude Zákazník informován Přepravcem. Zákazníkovi bude odesláno číslo pro sledování zásilky na stránkách Přepravce.

 

7.6. Při převzetí zboží od Přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

7.7. Pro Zákazníky ze Slovenské republiky jsou zásilky doručovány prostřednictvím Slovenské pošty a Zásilkovny SK. Tuto možnost musí Zákazník vybrat před odesláním objednávky. Pokud zvolí jiný typ dopravy než tento, nemůže být zásilka odeslána.

 

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Podnikatele, jsou-li Podnikatelem vydány.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
8.1. Zákazník jakožto Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
8.2. Odstoupení od kupní smlouvy provede Zákazník prostřednictvím vyplnění formuláře, který zašle Českou poštou na adresu sídla Podnikatele: Krkonošská 195/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice nebo na Email Podnikatele: hello@onyxfox.cz. Pro platné odstoupení od kupní smlouvy se nevyžaduje uvedení důvodu odstoupení, Zákazník jej však může ve formuláři uvést. Odstoupení je platné, bylo-li Zákazníkem odesláno nejpozději v poslední den lhůty dle čl. 8.1. Obchodních podmínek.
8.3. Podnikatel Zákazníkovi potvrdí přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu od jeho přijetí, a to na emailovou adresu určenou Zákazníkem v odstoupení od smlouvy.
8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
8.5. Zákazník musí Podnikateli zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník vrátí zboží nenošené, nepoužívané a v nepoškozeném stavu, s krabičkou, byla – li dodána.
8.6. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Podnikateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník zboží zašle na adresu Podnikatele Krkonošská 195/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice.
8.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Podnikatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Podnikatel od Zákazníka přijal. Podnikatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem při vrácení zboží Zákazníkem jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další
náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal.
8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Podnikatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Podnikateli vrátit i poskytnutý dárek.
8.9. Zákazník nemůže od kupní smlouvy v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit v případě, že zboží bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu. Jedná se nejen o veškeré zboží s možností volby velikosti, případně s označením, že se jedná o produkt, který je vyráběn na zakázku, zboží, které je Zákazníkovi vyráběno dle zadaných parametrů, dále jakékoli zboží s vyrytým textem, obrázkem atd, dle přání Zákazníka.
8.10. Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit případě, kdy:
8.10.1. nezaplatí Zákazník kupní cenu za zboží
a) v případě osobního odběru zboží v provozovně Podnikatele současně s převzetím zboží,
platbu nelze učinit v hotovosti;
b) v případě odběru na dobírku na adrese určené Zákazníkem současně s převzetím zboží;
c) v případě bezhotovostního převodu kupní ceny do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy;
a/nebo
8.10.2. nepřevezme Zákazník zboží od Přepravce v den doručení, ani do data maximální délky skladování zásilky u Přepravce od jeho uložení na nejbližší pobočce Přepravce.
8.11. Nebude-li zboží od Přepravce Zákazníkem včas vyzvednuto, je Zákazník povinen Podnikateli uhradit náklady, které Podnikatel vynaložil na dodání zboží, tj. poštovné, balné a dobírečné ve výši 150,- Kč, v případě nevyzvednuté dobírky, které bude Zákazníkovy vyúčtováno fakturou. Fakturu je Zákazník povinen uhradit do 14 dnů ode dne vystavení.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
9.2. Je-li plněno vadně, má Zákazník práva z vadného plnění. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Podnikatel způsobil porušením své povinnosti.
9.3. Podnikatel odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Podnikatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, že má takové vlastnosti, které Podnikatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.4. Ustanovení čl. 9.3. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
9.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Na vady mechanického poškození, které byly zjevně způsobeny běžným, či jiným používáním výrobku, nošením atd, nelze uplatnit práva z vadného plnění, jelikož nebyly způsobeny Podnikatelem.
9.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.
9.7. Zákazník sdělí Podnikateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Jakmile se Zákazník pro některou z výše uvedených možností rozhodne, nemůže svou volbu bez souhlasu Podnikatele změnit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle čl. 9.8. Obchodních podmínek.
9.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
9.9. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník po oznámení na e-mailovou adresu hello@onyxfox.cz, respektive následným odesláním zboží Českou poštou na adresu: Barbora Jiříčková, Krkonošská 195/9, Jablonec nad Nisou, 466 06, případně dle dohody mezi Zákazníkem a Podnikatelem u Podnikatele na adrese jeho provozovny v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Podnikatel obdržel od Zákazníka reklamované zboží.
9.10. Reklamace bude vyřízena v 30-ti denní zákonné lhůtě po převzetí zboží zpět Podnikatelem.
9.11. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Podnikatele za vady může upravit reklamační řád Podnikatele.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

10.1. Podnikatel zpracovává osobní údaje Zákazníka. Více informací k takovému zpracování najdete v článku Podmínky ochranu osobních údajů e-shopu Panthera Leo.

 

 

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

 

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupní smlouva uzavřená podle těchto Obchodních podmínek bude uzavřená v českém jazyce.
13.2. Veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek a z uzavíraných smluv mezi Podnikatelem a Zákazníkem budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, má Zákazník Spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Nebude-li mít Zákazník zájem na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
13.3. Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

 

13.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem [01.01.2020].